yi-rope 0.11

24 Reverse deps Accepted versions
descript-lang -any
rasa >=0.7.0.2 && <0.8
rasa-example-config >=0.7.0.2 && <0.8
rasa-ext-cursors >=0.7.0.2 && <0.8
rasa-ext-files >=0.7.0.2 && <0.8
rasa-ext-slate >=0.7.0.2 && <0.8
rasa-ext-status-bar >=0.7.0.2 && <0.8
rasa-ext-views >=0.7.0.2 && <0.8
rasa-ext-vim >=0.7.0.2 && <0.8
yi >=0.10
yi-contrib -any
yi-core >=0.10
yi-dynamic-configuration >=0.10
yi-frontend-pango >=0.10
yi-frontend-vty >=0.10
yi-fuzzy-open >=0.10
yi-ireader >=0.10
yi-keymap-cua >=0.10
yi-keymap-emacs >=0.10
yi-keymap-vim >=0.10
yi-misc-modes >=0.10
yi-mode-haskell >=0.10
yi-mode-javascript >=0.10
yi-snippet >=0.10