yi-core 0.18.0

13 Reverse deps Accepted versions
yi >=0.18
yi-dynamic-configuration >=0.18
yi-frontend-pango >=0.18
yi-frontend-vty >=0.18
yi-fuzzy-open >=0.18
yi-ireader >=0.18
yi-keymap-cua >=0.18
yi-keymap-emacs >=0.18
yi-keymap-vim >=0.18
yi-misc-modes >=0.18
yi-mode-haskell >=0.18
yi-mode-javascript >=0.18
yi-snippet >=0.18