yi-core 0.19.2

13 Reverse deps Accepted versions
yi >=0.19
yi-dynamic-configuration >=0.19
yi-frontend-pango >=0.19
yi-frontend-vty >=0.19
yi-fuzzy-open >=0.19
yi-ireader >=0.19
yi-keymap-cua >=0.19
yi-keymap-emacs >=0.19
yi-keymap-vim >=0.19
yi-misc-modes >=0.19
yi-mode-haskell >=0.19
yi-mode-javascript >=0.19
yi-snippet >=0.19