yi 0.19.0

4 Reverse deps Accepted versions
yi-contrib ==0.10.*
yi-monokai >=0.8
yi-solarized >=0.8
yi-spolsky >=0.7