yi-keymap-emacs 0.18.0

2 Reverse deps Accepted versions
yi >=0.18
yi-keymap-cua >=0.18