yi-keymap-emacs 0.19.0

2 Reverse deps Accepted versions
yi >=0.19
yi-keymap-cua >=0.19