yi-rope 0.8

23 Reverse deps Accepted versions
rasa >=0.7.0.2 && <0.8
rasa-example-config >=0.7.0.2 && <0.8
rasa-ext-cursors >=0.7.0.2 && <0.8
rasa-ext-files >=0.7.0.2 && <0.8
rasa-ext-slate >=0.7.0.2 && <0.8
rasa-ext-status-bar >=0.7.0.2 && <0.8
rasa-ext-views >=0.7.0.2 && <0.8
rasa-ext-vim >=0.7.0.2 && <0.8
yi >=0.7.0.1
yi-contrib -any
yi-core >=0.7.0.0
yi-dynamic-configuration >=0.8
yi-frontend-pango -any
yi-frontend-vty -any
yi-fuzzy-open >=0.7
yi-ireader -any
yi-keymap-cua -any
yi-keymap-emacs -any
yi-keymap-vim -any
yi-misc-modes -any
yi-mode-haskell -any
yi-mode-javascript -any
yi-snippet >=0.7