polysemy-plugin 0.2.5.2

22 Reverse deps Accepted versions
axel -any
cache-polysemy >=0.2.5.0 && <0.3
calamity >=0.2 && <0.3
co-log-polysemy-formatting ^>=0.2.4.0
discord-register >=0.2.5.0 && <0.2.6
flashblast -any
knit-haskell >=0.2.0.0 && <0.3
poke >=0.2.5.0 && <0.2.6
polysemy-chronos >=0.2.5 && <0.3
polysemy-http >=0.2.5.1 && <0.3
polysemy-methodology -any
polysemy-path -any
polysemy-RandomFu >0.2.0 && <0.4
polysemy-resume -any
polysemy-test >=0.2.5 && <0.3
polysemy-time -any
polysemy-webserver -any
polysemy-zoo >=0.2
servant-polysemy >=0.2.4.0 && <0.3
tdlib >=0.2.5.0 && <0.3
tdlib-types >=0.2.5.0 && <0.3
techlab -any