polysemy-zoo 0.7.0.1

6 Reverse deps Accepted versions
flashblast -any
knit-haskell >=0.6.0 && <0.8
polysemy-optics >=0.6 && <0.8
polysemy-RandomFu >=0.6.0 && <0.8
servant-polysemy >=0.7.0.1 && <0.8
techlab -any