mysql 0.2.1

13 Reverse deps Accepted versions
beam-mysql >=0.1 && <0.2
dbmigrations-mysql >=0.1.2
esqueleto -any
groundhog-mysql >=0.1.1.3 && <0.2
juandelacosa >=0.1
mysql-effect >=0.1.1.6
mysql-json-table -any
mysql-simple >=0.1.7
mysql-simple-typed -any
mywatch >=0.1
persistent-mysql >=0.2.1 && <0.3
snaplet-mysql-simple >=0.1 && <0.2
sql-simple-mysql >=0.1 && <0.2