mysql-simple 0.4.9

14 Reverse deps Accepted versions
carbonara >=0.4.0
dbmigrations-mysql >=0.2.2.5
esqueleto -any
groundhog-mysql >=0.2.2.3 && <0.5
juandelacosa >=0.2
mysql-effect >=0.2 && <0.3
mysql-json-table >=0.4.8
mysql-simple-quasi ==0.2.*
mysql-simple-typed >=0.4.5
mywatch >=0.2
persistent-mysql >=0.4.7 && <0.5
snaplet-mysql-simple >=0.2 && <0.3
sql-simple-mysql >=0.2 && <0.3
wai-session-mysql -any