xmlbf 0.7

5 Reverse deps Accepted versions
df1-html -any
safe-money-xmlbf >=0.5
servant-xml >=0.7
xmlbf-xeno >=0.7
xmlbf-xmlhtml >=0.7