polysemy-extra 0.1.7.0

5 Reverse deps Accepted versions
flashblast >=0.1.4.0
polysemy-methodology-composite >=0.1.1.0
polysemy-path >=0.1.7.0 && <0.2.0.0
polysemy-vinyl >=0.1.6.0
techlab -any