yi-keymap-emacs 0.17.1

2 Reverse deps Accepted versions
yi >=0.17
yi-keymap-cua >=0.17