yi-keymap-emacs 0.17.0

2 Reverse deps Accepted versions
yi -any
yi-keymap-cua >=0.17