yi-core 0.17.1

13 Reverse deps Accepted versions
yi >=0.17
yi-dynamic-configuration >=0.17
yi-frontend-pango >=0.17
yi-frontend-vty >=0.17
yi-fuzzy-open >=0.17
yi-ireader >=0.17
yi-keymap-cua >=0.17
yi-keymap-emacs >=0.17
yi-keymap-vim >=0.17
yi-misc-modes >=0.17
yi-mode-haskell >=0.17
yi-mode-javascript >=0.17
yi-snippet >=0.17