xmlbf 0.6

4 Reverse deps Accepted versions
safe-money-xmlbf >=0.5
servant-xml >=0.5
xmlbf-xeno >=0.5
xmlbf-xmlhtml >=0.5