html-entities 1.1.4.2

6 Reverse deps Accepted versions
damnpacket -any
html-tokenizer >=1.1.4 && <1.2
list-t-html-parser >=1.1 && <1.2
xml-query-xml-types >=1.1 && <1.2
xmlbf-xeno -any
xmlbf-xmlhtml -any