heredoc 0.2.0.0

11 Reverse deps Accepted versions
cryptol >=0.2
dixi >=0.2 && <0.3
flowdock-api -any
pomodoro -any
postgresql-simple-bind >=0.2.0 && <0.3
postgrest -any
postgrest-ws -any
regex-examples >=0.2.0.0
robots-txt -any
sprinkles -any
test-sandbox -any